பெருவெளியில் பேசுவோம்

பெருவெளி சிறுபத்திரிகையின் ஆசிரிய தலையங்கம். 
 றியாஸ் குரானாவால் எழுதப்பட்டது.

பெருவெளியில் பேசுவோம் peruveli pesuvom-03