புதன், ஏப்ரல் 25, 2012

WAITING FOR THE BOHEMAIN


Shanmugam Sivalingam
                                                  01.07.2007


கவிஞரும் எழுத்தாளருமான சண்முகம் சிவலிங்கம் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் கவிதைகள் எழுதிய ஈழத்து தமிழ்க் கவிஞர்கள் சிலரில் ஒருவர். தனது நீர்வளையங்கள் தொகுப்பிலுள்ள கவிதைகளைத் தவிர ஏனையவை அவர் எழுதிய காலத்தில் பிரசுரம் காணாதவை. ஆயினும், காலத்தால் பழசுபட்டுப்போகும் ரகத்தைச் சேர்ந்தவையல்லி அவருடைய பிரதிகள். அவருக்கு மிகப்பிடித்த சில கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கியதாக அறிகிறேன். அவை எங்கு இருக்கிறது எனத் தெரியவில்லை. ஆனால், இந்தக் கவிதை நேரடியாக ஆங்கிலத்தில் எழுதியது. அவருக்கு மிகப்பிடித்தது என்பதும் முக்கியமான செய்தி. எனது அனுமதியின்றி யாரும் மீள்பதிவிடவேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

I drink with you
To carry on the torch of friendship

The tortoises
Never come out of their crawling spaces
The glamorous swan
Never leave ponds
 Perhaps,
Looking for the night and moonlight
To relax
The irksome and intellectual owl
With luminous round holes
Of blinking lamps
Is  definitely nocturnal
Ruminating on the trickles of fetched
Post modernism
All the day long
Unable to glimpse the environment
The sparrows in the club
Chirp in the pits of straw
The old chimpanzees
Jabber in the politics
Sitting at the table
With the glass of drinks
To overcome the inertia
And empty articulation

I wait for the bohemian
That’s you
To drink with you
And carry on the torch of friendship.