வியாழன், ஏப்ரல் 19, 2012

Morning Tea


எனது காலைத் தேனீர் என்ற கவிதையை ஈழத்துக் கவிஞரான கல்லூரன் ( பொன்னையா கணேஷ்) அவர்களும் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கியுள்ளார். முன்பு பத்மஜா நாராயணன் மொழியாக்கியிருந்தார்.
ஒவ்வொரு மொழியாக்கமும் புதிதாக ஒன்றை எழுதுவதற்கு நிகரானது என்பதை இவைகளை வாசிக்கும்போது கண்டுகொள்ள முடியும்.


Morning  Tea

Awaiting for the morning time of a day
Already passed away.
It is true by gone be by gone for ever
And it would  never return forever.

I  have yet  to come around.
I started walking from the evening or thinking back
In retrospection.

For a while nothing came around.
When assuming  as if  my  napping in the noon comes out
In retrospection,   I was saddened and got up,
She  who gave the letter in my dream
Got it back and gone.

This was what it was.
And this was what was happened.
Something received, turned to be something taken
In retrospection.


Pardon,
Lets think it over again.

It is high noon
I wear dresses of  torching  heat
I pour down the  water into the well again , the water I used bathing.
Taking the water that got underground.
The wet remained in the hair, is removed.

I am peddling the bicycle very fast from the market in retrospection
Al l who are going forward, look at me in astonishment.
 It is because, they do not  bother about the time, passing them away.
When he and I were going to the market for the first time,
We walked with one another, talking.
Now, we are separated, he towards walking forward
I towards walking back to the starting point.
Arrived home.

Noises of the birds are in a state of excitement
Outside.
Now it is the morning time.
Let me to go forward
I am having the tea hot hot in a cup
I had to walk backward  and then  forward passing a  noon time
Because I lost this cup of tea, not once
But  twice.