திங்கள், மார்ச் 25, 2013

அடையாளம்

றியாஸ் குரானா

மதிலினுாடாக பதுங்கி வந்து
கைகளின் மீது பாய்ந்துவிடும் போது
பூனையைப் புரிந்துகொள்ள முடியும் என
கனவு கண்டேன்.
என்னைக் கடந்து பாய்ந்தது.
இதை மொழி பெயர்த்தபோது cat என
தனது பெயர் இருக்கட்டும் என்றது
பூனை என்பதும் அதுதான் என்றேன்.
அது நம்பவில்லை.
நான் எலிகளைப் பிடிப்பதில்லை என்றது.